Privacy en akkoordverklaring

Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal

Door akkoord te gaan verklaart de ‘Deelnemer’, zijnde de bestuurder,de navigator en alle inzittenden, het navolgende:

De Deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan een regelmatigheids rit / puzzelrit zowel voor de deelnemer als voor derden het risico meebrengt van zaakschade en personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder begrepen. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn rekening, De deelnemer heeft het reglement als is opgenomen in het betreffende routeboek en/of het bijzonder reglement en/of de uitgegeven bulletins van het evenement gelezen en verklaart deze te zullen naleven. Het reglement is voor de deelnemer opvraagbaar op voorhand.

De organisatie, sponsoren, officials, vrijwilligers en all overige medewerkers van het evenement, evenals de Rotary GO, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook –ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is ontstaan -die een deelnemer in verband met deelname aan het evenement lijdt dan wel aan derden of andere deelnemers veroorzaakt.

Bovendien verklaart de deelnemer dat hij/zij de organisator, sponsoren, officials, vrijwilligers en overige medewerkers van het evenement, alsmede de Rotary GO en gemeenten en overheden niet aansprakelijk zal stellen en zal vrijwaren tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden.

De deelnemer verklaart dat tijdens het evenement het motorrijtuig waarmee aan het evenement wordt deelgenomen tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd conform de vereisten zoals vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) en dat de hiervoor berekende premie tijdig aan de assuradeur is betaald. Voorts verklaart de deelnemer dat hij/zij in het bezit is van een deugdelijke inzittendenverzekering en dat de hiervoor berekende premie tijdig aan de assuradeur is betaald. Het is de deelnemer bekend dat assuradeuren deelname aan regelmatigheidsritten / puzzel ritten mogelijk uit kunnen sluiten maar dat de deelnemer, indien dit voor hem of haar van toepassing is, tevens verklaart hiervoor een aanvullende verzekering te hebben afgesloten die de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen ook tijdens het evenement volledig dekt.

De deelnemer verklaart dat indien het deelnemende motorvoertuig in Nederland is geregistreerd deze, indien van toepassing, over een geldige APK-keuringsbewijs beschikt, of een daarmee gelijk te stellen keuring als het motorvoertuig in het buitenland is geregistreerd.

De deelnemer verklaart dat hij/zij als rijder in het bezit is van een geldig rijbewijs, en dat hij/zij dit kan overleggen. Ingeval de navigator geen geldig rijbewijs kan overleggen verklaren rijder en navigator niet te zullen wisselen van bestuurder naar navigator of omgekeerd. De deelnemer verklaart dat hij/zij in lichamelijk en geestelijk gezonde conditie verkeert om aan het evenement te kunnen deelnemen en dat hij/zij bekwaam is om dit te doen.

Gedurende het gehele evenement zal de deelnemer zich strikt houden aan de ter plaatse geldende maximumsnelheid en/of de overige ter plaatste geldende verkeersregels als bedoeld in de Wegenverkeerswet.

De deelnemer verklaart akkoord te gaan met gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video, social media en dergelijke voor promotiedoeleinden van de organisatie, zonder daar een vergoeding voor te claimen respectievelijk bij deze zijn/haar toestemming aan de organisatie daartoe te verlenen.

Deelnemer is bestuurder, navigator en alle andere inzittenden. Degene die dit formulier ondertekend heeft bovenstaande besproken met de andere inzittenden en mag namens dezen ook akkoord gaan met bovenstaande.