Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rotary GO Rally

1 Deelname geschiedt op eigen risico;

2 Deelname is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers;

3 De GO-Rally is geen wedstrijd, maar een vrije toerfietstocht;

4 De routes worden niet op een afgesloten parcours gereden. Deelnemers nemen daarom deel aan het gewone verkeer en zijn als zodanig gehouden zich aan de algemeen geldende verkeersregels te houden;

5 Elke deelnemer dient verzekerd te zijn tegen schade toegebracht aan derden;

6 Het inschrijfbewijs geldt als bewijs van deelname. Met het accepteren van het inschrijfbewijs verklaart de deelnemer dat hij of zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat hij of zij beschikt over een deugdelijke auto;

7 Elke deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn of haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotiedoeleinden van de organisatie, zonder daar een vergoeding voor te claimen. Door inschrijving verklaart elke deelnemer dat hij of zij ermee instemt dat de organisatie van de GO-Rally hem of haar per e-mail informeert over het evenement en daartoe zijn bij de inschrijving opgegeven e-mailadres mag gebruiken

8 Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn naam (voornaam en achternaam) en woonplaats op de website van de GO-Rally wordt gepubliceerd alsmede, voor zover van toepassing, de naam van het bedrijf of de instelling die zijn deelname aan de GO-Rally sponsort;

9 Betaling van inschrijvingskosten vindt plaats door middel van automatische incasso. Inschrijfkosten worden niet gerestitueerd.

10 De organisatie is tegenover deelnemers en derden in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële en immateriële schade en (ernstige) letselschade, waaronder schade als gevolg van overlijden;

11 Deelnemers die zich niet aan deze voorwaarden houden, kunnen bij wangedrag van verdere deelname en van deelname in de komende jaren worden uitgesloten;

12 De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het afgelasten of eventueel verplaatsen van het evenement als gevolg van overmacht.

GEDRAGSCODE TOERTOCHTEN

–          Houd je aan de verkeersregels

–          Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer

–          Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen

–          Blijf beleefd tegen andere weggebruikers

–          Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars

–          Gooi afval in een afvalbak